Penjejak Ilmu

Nota Sejarah Perkembangan Linguistik

Zaman Yunani
 • Orang Yunani orang pertama yang terlibat dalam pengkajian linguistik.
 • Pengkajian bermula pada 500 tahun sebelum masihi.
 • Kajian bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran falsafah.
 • Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, pada abad ke-6 Sebelum Masihi
 • Tokoh pengkajian bahasa zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle.
 • Plato ahli falsafah yang pertama menyelidik bahasa melalui karyanya berbentuk di Cratylus.
 • Cratylus menerangkan bahasa bersifat alamiah, nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya.
 • Plato pula menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dan kata kerja.
 • Plato meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada prediket dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan.
 • Zaman aristotle 384-322 sebelum masihi. Tambah satu lagi pembahagian tatabahasa iaitu kata penghubung.
 • Aristotle memperkembangan falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato.
 • Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah menganggap bahawa fungsi bahasa sebagai alat, khususnya untuk retorik dan puisi.
 • Pada zaman yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Kaedah kajian bersifat logik dan tidak saintifik.
Zaman Iskandariah
 • Pada abad ke-3 tahun masihi. Merupakan sebuah tanah jajahan Yunani.
 • Penumpuan bahasa lebih kepada aspek lisan, iaitu pertuturan.
 • Mengkaji sistem fonetik dan membahagi kepada adverb, perticipal, ganti nama dan kata depan.
 • Memperkenalkan bidang sintaksis iaitu ayat merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna.
Zaman Rom
 • Mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh.
 • Mengambil ilmu bahasa kajian bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin.
 • Perubahan sistem bahasa Yunani kepada bahasa Latin.
 • Kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu bahasa.
Zaman Pertengahan
 • Dikenali sebagai zaman Renaissance.  Mula mengkaji bahasa termasuk tatabahasa vernakular
 • Menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa
 • Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasteraan.
 • Pada era ini juga teori sebab musabab, kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang.
 • Golongan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman.
 • Mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris.
Zaman Arab
 • Perkembangan di Baghdad setelah eropah mengalami zaman gelap.
 • Ahli fikir yang terdiri daripada sarjana Islam yang mendapat sokongan daripada pemimpin mereka.
 • Kajian tertumpu kepada Al-Quran dan ilmu fonetik berkembangan menjadi pesat dan hampir menjadi sempurna.
Zaman India
 • Bahasa Sanskrit digunakan memberi kesan yang besar kepada ilmu linguistik.
 • Bahan kajian tidak berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda.
 • Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik, morfologi dan sintaksis
 • Pembaharuan yang dibuat ialah mengkaji bahasa secara saintifik.
Zaman Linguistik Bandingan
 • Permulaan kepada linguistik moden pada abad ke-19.
 • Berkembang kepada bidang baru iaitu antropologi dan sosiologi.
 • Pendekatan kajian berdasarkan bukti nyata
 • Mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.
 • Hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama.
 • Ahli bahasa pada zaman ini mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok, iaitu bahasa berisolasi, berimbuhan dan bahasa berfleksi.
 • Hukum baru mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L.
Zaman Moden
 • Pada abad ke-20.
 • Pengkajian ilmu bahasa lebih cenderung kepada linguistik deskriptif atau linguistik huraian.
 • Lebih bersistematik yang menekankan kepada sinkronis dan diakronis.
 • Pengkaji mengeluarkan satu teori baru iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial.

2 comments: